Ενδεικτικός υπολογισμός δυναμικότητας και βιωσιμότητας μονάδας βιοαερίου

Το παρόν ηλεκτρονικό εργαλείο αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου ISABEL, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία (Αρ. Σύμβασης 691752). Στόχος ο προσεγγιστικός και ενδεικτικός υπολογισμός της δυναμικότητας και βιωσιμότητας δυνητικής μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ελληνική επικράτεια.

Τα αποτελέσματα είναι προσεγγιστικά και βασίζονται σε εμπειρικά και βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τον τύπο και τις ιδιότητες των διαθέσιμων πρώτων υλών (βιομάζα). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιείται μία αρχική εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας της μονάδας (χρόνος απόσβεσης και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης).

Τονίζεται πως για ακριβή και αξιόπιστη τεχνική και οικονομική μελέτη της επένδυσης, ο όποιος υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να αναζητήσει την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων.

Παρακαλούμε επιλέξτε το είδος της πρώτης ύλης καθώς και την αντίστοιχη ποσότητα

(σε αριθμό ζώων ή τόνους ανά έτος ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης)

Πρώτη ύλη
€ / τόνο

Προσθέστε Α' ύλη από άλλο είδος με μικρότερη περιεκτικότητα σε DM

Προσθέστε Α' ύλη από άλλο είδος με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε DM

Παρακαλούμε επιλέξτε την επιθυμητή Α' ύλη

{{added.raw}} Ποσότητα:{{added.quant}} Κόστος:{{added.total_cost}}
Αλλαγή
Αφαίρεση

Ποσότητα χωνεμένου υπολείμματος: {{carrier.pos_xwn_ypol}} τόνοι/ημέρα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: {{carrier.prod_el_energy}} MWh/y

Παραγωγή θερμικής ενέργειας: {{carrier.prod_th_energy}} MWh/y

Μέση ετήσια ηλεκτρική ισχύς: {{carrier.energy_res}} kW

Ισχύς μονάδος: {{carrier.plant_pow}} kW

Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε Α' ύλη για το επόμενο επίπεδο με ισχύ: {{carrier.next_level}} kW

Κόστος Μονάδας: {{carrier.cost}} €

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για τον υπολογισμό του χρόνου απλής αποπληρωμής επένδυσης:

Ποσοστό δανεισμού:%

Επιτόκιο δανεισμού:%

Έτη αποπληρωμής δανείου:10 χρόνια

Έτη αποπληρωμής επένδυσης:{{carrier.payback_year}}

IRR:{{carrier.irr}}

Το παρών εργαλείο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ISABEL.